59诗词查询网

洛神赋

朝代:汉朝

作者:曹植

原文:

黄初三年,余朝京师,还济洛川。古人有言,斯水之神,名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋,其词曰:

余从京域,言归东藩,背伊阙 ,越轘辕,经通谷,陵景山。日既西倾,车殆马烦。尔乃税驾乎蘅皋,秣驷乎芝田,容与乎阳林,流眄乎洛川。于是精移神骇,忽焉思散。俯则未察,仰以殊观。睹一丽人,于岩之畔。乃援御者而告之曰:“尔有觌于彼者乎?彼何人斯,若此之艳也!”御者对曰:“臣闻河洛之神,名曰宓妃。然则君王所见,无乃是乎?其状若何,臣愿闻之。”

余告之曰:其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞。迫而察之,灼若芙蕖出渌波。秾纤得衷,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露,芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟,丹唇外朗,皓齿内鲜。明眸善睐,靥辅承权,瓌姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨象应图。披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。践远游之文履,曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。于是忽焉纵体,以遨以嬉。左倚采旄,右荫桂旗。攘皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。

余情悦其淑美兮,心振荡而不怡。无良媒以接欢兮,托微波而通辞。愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。嗟佳人之信修,羌习礼而明诗。抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。执眷眷之款实兮,惧斯灵之我欺。感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。收和颜而静志兮,申礼防以自持。

于是洛灵感焉,徙倚彷徨。神光离合,乍阴乍阳。竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔。践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。 尔乃众灵杂遝,命俦啸侣。或戏清流,或翔神渚。或采明珠,或拾翠羽。从南湘之二妃,携汉滨之游女。叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处。扬轻袿之猗靡兮,翳修袖以延伫。体迅飞凫,飘忽若神。凌波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。转眄流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。

于是屏翳收风,川后静波。冯夷鸣鼓,女娲清歌。腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝。六龙俨其齐首,载云车之容裔。鲸鲵踊而夹毂,水禽翔而为卫。于是越北沚,过南冈,纡素领,回清阳,动朱唇以徐言,陈交接之大纲。恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。悼良会之永绝兮,哀一逝而异乡。无微情以效爱兮,献江南之明珰。虽潜处于太阴,长寄心于君王。忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。

于是背下陵高,足往神留。遗情想像,顾望怀愁。冀灵体之复形,御轻舟而上溯。浮长川而忘返,思绵绵而增慕。夜耿耿而不寐,沾繁霜而至曙。命仆夫而就驾,吾将归乎东路。揽騑辔以抗策,怅盘桓而不能去。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

huáng chū sān nián ,yú cháo jīng shī ,hái jì luò chuān 。gǔ rén yǒu yán ,sī shuǐ zhī shén ,míng yuē mì fēi 。gǎn sòng yù duì chǔ wáng shén nǚ zhī shì ,suí zuò sī fù ,qí cí yuē :

yú cóng jīng yù ,yán guī dōng fān ,bèi yī què ,yuè huán yuán ,jīng tōng gǔ ,líng jǐng shān 。rì jì xī qīng ,chē dài mǎ fán 。ěr nǎi shuì jià hū héng gāo ,mò sì hū zhī tián ,róng yǔ hū yáng lín ,liú miǎn hū luò chuān 。yú shì jīng yí shén hài ,hū yān sī sàn 。fǔ zé wèi chá ,yǎng yǐ shū guān 。dǔ yī lì rén ,yú yán zhī pàn 。nǎi yuán yù zhě ér gào zhī yuē :“ěr yǒu dí yú bǐ zhě hū ?bǐ hé rén sī ,ruò cǐ zhī yàn yě !”yù zhě duì yuē :“chén wén hé luò zhī shén ,míng yuē mì fēi 。rán zé jun1 wáng suǒ jiàn ,wú nǎi shì hū ?qí zhuàng ruò hé ,chén yuàn wén zhī 。”

yú gào zhī yuē :qí xíng yě ,piān ruò jīng hóng ,wǎn ruò yóu lóng ,róng yào qiū jú ,huá mào chūn sōng 。fǎng fèi xī ruò qīng yún zhī bì yuè ,piāo yáo xī ruò liú fēng zhī huí xuě 。yuǎn ér wàng zhī ,jiǎo ruò tài yáng shēng cháo xiá 。pò ér chá zhī ,zhuó ruò fú qú chū lù bō 。nóng xiān dé zhōng ,xiū duǎn hé dù 。jiān ruò xuē chéng ,yāo rú yuē sù 。yán jǐng xiù xiàng ,hào zhì chéng lù ,fāng zé wú jiā ,qiān huá fú yù 。yún jì é é ,xiū méi lián juān ,dān chún wài lǎng ,hào chǐ nèi xiān 。míng móu shàn lài ,yè fǔ chéng quán ,guī zī yàn yì ,yí jìng tǐ xián 。róu qíng chāo tài ,mèi yú yǔ yán 。qí fú kuàng shì ,gǔ xiàng yīng tú 。pī luó yī zhī cuǐ càn xī ,ěr yáo bì zhī huá jū 。dài jīn cuì zhī shǒu shì ,zhuì míng zhū yǐ yào qū 。jiàn yuǎn yóu zhī wén lǚ ,yè wù xiāo zhī qīng jū 。wēi yōu lán zhī fāng ǎi xī ,bù chí chú yú shān yú 。yú shì hū yān zòng tǐ ,yǐ áo yǐ xī 。zuǒ yǐ cǎi máo ,yòu yīn guì qí 。rǎng hào wàn yú shén hǔ xī ,cǎi tuān lài zhī xuán zhī 。

yú qíng yuè qí shū měi xī ,xīn zhèn dàng ér bú yí 。wú liáng méi yǐ jiē huān xī ,tuō wēi bō ér tōng cí 。yuàn chéng sù zhī xiān dá xī ,jiě yù pèi yǐ yào zhī 。jiē jiā rén zhī xìn xiū ,qiāng xí lǐ ér míng shī 。kàng qióng dì yǐ hé yǔ xī ,zhǐ qián yuān ér wéi qī 。zhí juàn juàn zhī kuǎn shí xī ,jù sī líng zhī wǒ qī 。gǎn jiāo fǔ zhī qì yán xī ,chàng yóu yù ér hú yí 。shōu hé yán ér jìng zhì xī ,shēn lǐ fáng yǐ zì chí 。

yú shì luò líng gǎn yān ,xǐ yǐ páng huáng 。shén guāng lí hé ,zhà yīn zhà yáng 。sǒng qīng qū yǐ hè lì ,ruò jiāng fēi ér wèi xiáng 。jiàn jiāo tú zhī yù liè ,bù héng báo ér liú fāng 。chāo zhǎng yín yǐ yǒng mù xī ,shēng āi lì ér mí zhǎng 。 ěr nǎi zhòng líng zá tà ,mìng chóu xiào lǚ 。huò xì qīng liú ,huò xiáng shén zhǔ 。huò cǎi míng zhū ,huò shí cuì yǔ 。cóng nán xiāng zhī èr fēi ,xié hàn bīn zhī yóu nǚ 。tàn páo guā zhī wú pǐ xī ,yǒng qiān niú zhī dú chù 。yáng qīng guī zhī yī mí xī ,yì xiū xiù yǐ yán zhù 。tǐ xùn fēi fú ,piāo hū ruò shén 。líng bō wēi bù ,luó wà shēng chén 。dòng wú cháng zé ,ruò wēi ruò ān 。jìn zhǐ nán qī ,ruò wǎng ruò hái 。zhuǎn miǎn liú jīng ,guāng rùn yù yán 。hán cí wèi tǔ ,qì ruò yōu lán 。huá róng ē nà ,lìng wǒ wàng cān 。

yú shì píng yì shōu fēng ,chuān hòu jìng bō 。féng yí míng gǔ ,nǚ wā qīng gē 。téng wén yú yǐ jǐng chéng ,míng yù luán yǐ xié shì 。liù lóng yǎn qí qí shǒu ,zǎi yún chē zhī róng yì 。jīng ní yǒng ér jiá gū ,shuǐ qín xiáng ér wéi wèi 。yú shì yuè běi zhǐ ,guò nán gāng ,yū sù lǐng ,huí qīng yáng ,dòng zhū chún yǐ xú yán ,chén jiāo jiē zhī dà gāng 。hèn rén shén zhī dào shū xī ,yuàn shèng nián zhī mò dāng 。kàng luó mèi yǐ yǎn tì xī ,lèi liú jīn zhī làng làng 。dào liáng huì zhī yǒng jué xī ,āi yī shì ér yì xiāng 。wú wēi qíng yǐ xiào ài xī ,xiàn jiāng nán zhī míng dāng 。suī qián chù yú tài yīn ,zhǎng jì xīn yú jun1 wáng 。hū bú wù qí suǒ shě ,chàng shén xiāo ér bì guāng 。

yú shì bèi xià líng gāo ,zú wǎng shén liú 。yí qíng xiǎng xiàng ,gù wàng huái chóu 。jì líng tǐ zhī fù xíng ,yù qīng zhōu ér shàng sù 。fú zhǎng chuān ér wàng fǎn ,sī mián mián ér zēng mù 。yè gěng gěng ér bú mèi ,zhān fán shuāng ér zhì shǔ 。mìng pú fū ér jiù jià ,wú jiāng guī hū dōng lù 。lǎn fēi pèi yǐ kàng cè ,chàng pán huán ér bú néng qù 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

曹植
曹植 曹植(192-232),字子建,曹操的儿子,曹丕的弟弟,是建安时期最有才华的诗人。早期很受其父的宠爱,几乎被立为太子,因而受到其兄曹丕的嫉恨。曹丕即...

热门诗词推荐

调笑(胡马)
满庭芳(又上前人)
扬州掼蛋俱乐部应用下载安装
《客从远方来》客从远方来佚名原文、翻译、赏析和诗意
偶见·深山曲路见
出塞
麻将机修理上门游戏下载
好事近(茶_)
水龙吟(题盱江伟观)
过天门山怀友
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号