59诗词查询网

【双调】沉醉东风 归田

朝代:元代

作者:汪元亨

原文:

快结果钱山邓通,易消磨金谷石崇。想世间百岁人,似石上三生梦。转头来
谁是英雄?翠盖朱扫地空,何处也前遮后拥。
 远城市人稠物穰,近村居水色山光。熏陶成野叟情,铲削去时官样,演习会
牧歌樵唱。老瓦盆边醉几场,不撞入天罗地网。
 纱帽短妆些样子,布袍宽尽着材儿。收拾起驾驭心,埋没下经纶志,灼然见
昔非今是。闲共渔樵讲论时,说富贵秋风过耳。
 旋葺理桑榆暮景,且安排诗酒新盟。爱烟云接四邻,喜松菊存三轻,对芝山
依旧青青。妻子团圆过一程,再不去离乡背井。
 居山林清幽淡雅,远城市富贵奢华。酒杯倾鲸量宽,诗卷束牛腰大,灞陵桥
探问梅花。村路骑驴慢慢踏,稳便似高车驷马。
 籴阵稻新舂细米,采生蔬熟做酸齑。凤栖杀凰莫飞,龙卧死虎休起,不为官
那场伶俐。槿树花攒绣短篱,到胜似门排画戟。
 口消熔龙肝凤髓,眼开除螓首蛾眉。转羊肠世路难,扌绝葱叶时光脆,筑板
墙物理轮回。厌断红尘指袖归,饱玩些青山绿水。
 怕缠手焚了素书,懒钻头拽倒茅庐。骑虎时捋虎须,画蛇处添蛇足,一任教
那般要誉。拣个溪山好处居,与几树梅花做主。
 擗掉起疏狂性格,支撑住老朽形骸。便囊中金不存,愿门外山仍在,收拾下
竹杖芒鞋。掉背摇头归去来,刚跳出愁山闷海。
 任平地波翻浪滚,恣中愿鹿走蛇吞。够升合白酒醇,迭斤两黄鸡嫩,甘分住
水郭山村。千古兴亡费讨论,总一段渔樵话本。
 乞骸骨潜归故山,弃功名懒上长安。经数场大会垓,断几状乔公案,葬送的
皓首苍颜。傀儡棚中千百番,总瞒过愚眉肉眼。
 已绝念风亭月馆,且潜身雾嶂云峦。数一春月到三,算百岁人过半,经几场
离合悲欢。也学逢萌挂一冠,看指日功成行满。
 志不愿官高禄显,心只图子肖妻贤。胸中藏班马才,舌上掉苏张辩,总不如
问舍求田。家住青山古渡边,平隔断红尘路远。
 妻从俭荆钗布袄,子甘贫陋巷箪瓢。论功名云叶飞,看富贵灯花爆,笑时人
管中窥豹。尘事纷纷逐猬毛,眼过去朱围翠绕。
 二十载江湖落魄,三千程途路奔波。虎狼从辨是非,风波海分人我,到如今
做哑妆矬。着意来寻安乐窝,摆脱了名缰利锁。
 达时务呼为俊杰,弃功名凯是痴呆。脚不登王粲楼,手莫弹冯铗,赋归来
竹篱茅舍。今古陶潜是一绝,为五斗腰肢倦折。
 处妻子贫寒共守,结朋友义气相投。晚须开北海樽,晓莫听东华漏。老先生
这回参透。染得新霜两鬓秋,挽不住乌飞兔走。
 知己酒千钟快饮,会家诗百首常吟。守一座安乐窝,横三尺逍遥枕,卧青青
半亩松阴。雪月风花不系心,打捱过愁潘病沈。
 进步去天高地险,退身来浪静风恬。买四蹄车下牛,卖三尺匣中剑,免区区
附势趋炎。尽日看山独卷帘,飞不到红尘半点。
 将汉史唐书遍览,把天时人事相参。怕筑成傅说墙,愁扳折朱云槛,急跳出
虎窟龙潭。薄利虚名再莫贪,赢得来亡魂丧胆。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
kuài jié guǒ qián shān dèng tōng ,yì xiāo mó jīn gǔ shí chóng 。xiǎng shì jiān bǎi suì rén ,sì shí shàng sān shēng mèng 。zhuǎn tóu lái
shuí shì yīng xióng ?cuì gài zhū sǎo dì kōng ,hé chù yě qián zhē hòu yōng 。
 yuǎn chéng shì rén chóu wù ráng ,jìn cūn jū shuǐ sè shān guāng 。xūn táo chéng yě sǒu qíng ,chǎn xuē qù shí guān yàng ,yǎn xí huì
mù gē qiáo chàng 。lǎo wǎ pén biān zuì jǐ chǎng ,bú zhuàng rù tiān luó dì wǎng 。
 shā mào duǎn zhuāng xiē yàng zǐ ,bù páo kuān jìn zhe cái ér 。shōu shí qǐ jià yù xīn ,mái méi xià jīng lún zhì ,zhuó rán jiàn
xī fēi jīn shì 。xián gòng yú qiáo jiǎng lùn shí ,shuō fù guì qiū fēng guò ěr 。
 xuán qì lǐ sāng yú mù jǐng ,qiě ān pái shī jiǔ xīn méng 。ài yān yún jiē sì lín ,xǐ sōng jú cún sān qīng ,duì zhī shān
yī jiù qīng qīng 。qī zǐ tuán yuán guò yī chéng ,zài bú qù lí xiāng bèi jǐng 。
 jū shān lín qīng yōu dàn yǎ ,yuǎn chéng shì fù guì shē huá 。jiǔ bēi qīng jīng liàng kuān ,shī juàn shù niú yāo dà ,bà líng qiáo
tàn wèn méi huā 。cūn lù qí lǘ màn màn tà ,wěn biàn sì gāo chē sì mǎ 。
 dí zhèn dào xīn chōng xì mǐ ,cǎi shēng shū shú zuò suān jī 。fèng qī shā huáng mò fēi ,lóng wò sǐ hǔ xiū qǐ ,bú wéi guān
nà chǎng líng lì 。jǐn shù huā zǎn xiù duǎn lí ,dào shèng sì mén pái huà jǐ 。
 kǒu xiāo róng lóng gān fèng suǐ ,yǎn kāi chú qín shǒu é méi 。zhuǎn yáng cháng shì lù nán ,tí jué cōng yè shí guāng cuì ,zhù bǎn
qiáng wù lǐ lún huí 。yàn duàn hóng chén zhǐ xiù guī ,bǎo wán xiē qīng shān lǜ shuǐ 。
 pà chán shǒu fén le sù shū ,lǎn zuàn tóu zhuài dǎo máo lú 。qí hǔ shí lǚ hǔ xū ,huà shé chù tiān shé zú ,yī rèn jiāo
nà bān yào yù 。jiǎn gè xī shān hǎo chù jū ,yǔ jǐ shù méi huā zuò zhǔ 。
 pǐ diào qǐ shū kuáng xìng gé ,zhī chēng zhù lǎo xiǔ xíng hái 。biàn náng zhōng jīn bú cún ,yuàn mén wài shān réng zài ,shōu shí xià
zhú zhàng máng xié 。diào bèi yáo tóu guī qù lái ,gāng tiào chū chóu shān mèn hǎi 。
 rèn píng dì bō fān làng gǔn ,zì zhōng yuàn lù zǒu shé tūn 。gòu shēng hé bái jiǔ chún ,dié jīn liǎng huáng jī nèn ,gān fèn zhù
shuǐ guō shān cūn 。qiān gǔ xìng wáng fèi tǎo lùn ,zǒng yī duàn yú qiáo huà běn 。
 qǐ hái gǔ qián guī gù shān ,qì gōng míng lǎn shàng zhǎng ān 。jīng shù chǎng dà huì gāi ,duàn jǐ zhuàng qiáo gōng àn ,zàng sòng de
hào shǒu cāng yán 。guī lěi péng zhōng qiān bǎi fān ,zǒng mán guò yú méi ròu yǎn 。
 yǐ jué niàn fēng tíng yuè guǎn ,qiě qián shēn wù zhàng yún luán 。shù yī chūn yuè dào sān ,suàn bǎi suì rén guò bàn ,jīng jǐ chǎng
lí hé bēi huān 。yě xué féng méng guà yī guàn ,kàn zhǐ rì gōng chéng háng mǎn 。
 zhì bú yuàn guān gāo lù xiǎn ,xīn zhī tú zǐ xiāo qī xián 。xiōng zhōng cáng bān mǎ cái ,shé shàng diào sū zhāng biàn ,zǒng bú rú
wèn shě qiú tián 。jiā zhù qīng shān gǔ dù biān ,píng gé duàn hóng chén lù yuǎn 。
 qī cóng jiǎn jīng chāi bù ǎo ,zǐ gān pín lòu xiàng dān piáo 。lùn gōng míng yún yè fēi ,kàn fù guì dēng huā bào ,xiào shí rén
guǎn zhōng kuī bào 。chén shì fēn fēn zhú wèi máo ,yǎn guò qù zhū wéi cuì rào 。
 èr shí zǎi jiāng hú luò pò ,sān qiān chéng tú lù bēn bō 。hǔ láng cóng biàn shì fēi ,fēng bō hǎi fèn rén wǒ ,dào rú jīn
zuò yǎ zhuāng cuó 。zhe yì lái xún ān lè wō ,bǎi tuō le míng jiāng lì suǒ 。
 dá shí wù hū wéi jun4 jié ,qì gōng míng kǎi shì chī dāi 。jiǎo bú dēng wáng càn lóu ,shǒu mò dàn féng jiá ,fù guī lái
zhú lí máo shě 。jīn gǔ táo qián shì yī jué ,wéi wǔ dòu yāo zhī juàn shé 。
 chù qī zǐ pín hán gòng shǒu ,jié péng yǒu yì qì xiàng tóu 。wǎn xū kāi běi hǎi zūn ,xiǎo mò tīng dōng huá lòu 。lǎo xiān shēng
zhè huí cān tòu 。rǎn dé xīn shuāng liǎng bìn qiū ,wǎn bú zhù wū fēi tù zǒu 。
 zhī jǐ jiǔ qiān zhōng kuài yǐn ,huì jiā shī bǎi shǒu cháng yín 。shǒu yī zuò ān lè wō ,héng sān chǐ xiāo yáo zhěn ,wò qīng qīng
bàn mǔ sōng yīn 。xuě yuè fēng huā bú xì xīn ,dǎ ái guò chóu pān bìng shěn 。
 jìn bù qù tiān gāo dì xiǎn ,tuì shēn lái làng jìng fēng tián 。mǎi sì tí chē xià niú ,mài sān chǐ xiá zhōng jiàn ,miǎn qū qū
fù shì qū yán 。jìn rì kàn shān dú juàn lián ,fēi bú dào hóng chén bàn diǎn 。
 jiāng hàn shǐ táng shū biàn lǎn ,bǎ tiān shí rén shì xiàng cān 。pà zhù chéng fù shuō qiáng ,chóu bān shé zhū yún kǎn ,jí tiào chū
hǔ kū lóng tán 。báo lì xū míng zài mò tān ,yíng dé lái wáng hún sàng dǎn 。

相关翻译

相关赏析

热门诗词推荐

如梦令(忆旧)
木兰花慢·可怜今夕月
临江仙(莫子章郎中买妾佐酒,魏倅以词戏之,次韵)
巫山一段云(王氏楼)
送李先辈从知塞上
满庭芳(忆钱唐)
蝶恋花(用宜笑之语作)
十无诗寄桂府杨中丞
湖心亭看雪
南乡子(无题)
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号