59诗词查询网

【双调】寿阳曲_春将暮,花

朝代:元代

作者:马致远

原文:

春将暮,花渐无,春催得落花无数。春归时寂寞景物疏,武陵人恨春归去。

一阵风,一阵雨,满城中落花飞絮。纱窗外蓦然闻杜宇,一声声唤回春去。

云笼月,风弄铁,两般儿助人凄切。剔银灯欲将心事写,长吁气一声欲灭。

磨龙墨,染兔毫,倩花笺欲传音耗。真写到半张却带草,叙寒温不知个颠倒。

从别后,音信绝,薄情种害煞人也。逢一个见一个因话不说,不信你耳轮儿不热。

从别后,音信杳,梦儿里也曾来到。问人知行到一万遭,不信你眼皮儿不跳。

心间事,说与他,动不动早言两罢。罢字儿碜可可你道是耍,我心里怕那不怕。

人初静,月正明,纱窗外玉梅斜映。梅花笑人休弄影,月沉时一般孤另。

八千里,愁万缕,望不断野烟汀树。一会价上心来没是处,恨不得待跨鸾归去。

研香汁,展素纸,蘸霜毫略传心事。和泪谨封断肠词,小书生再三传示。

实心儿待,休做谎话儿猜,不信道为伊曾害,害时节有谁曾见来,瞒不过主腰胸带。

江梅态,桃杏腮,娇滴滴海棠颜色。金莲肯分迭半折,瘦厌厌柳腰一捻。

思今日,想去年,依旧绿杨庭院。桃花嫣然三月天,只不见去年人面。

蝶慵戏,莺倦啼,方是困人天气。莫怪落花吹不起,珠帘外晚风无力。

他心罢,咱便舍,空担着这场风月。一锅滚水冷定也,再撺红几时得热。

相思病,怎地医?只除是有情人调理。相偎相抱诊脉息,不服药自然圆备。

心窝儿兴,奶陇儿情,低低的啀声相应。舌尖抵着牙缝冷,半合儿使的成病。

香罗带,玉镜台,对妆奁懒施眉黛。落红满阶愁似海,问东君"故人安在"?

青纱帐,白象床,晚凉生月轮初上。谁家玉箫吹凤凰,教断肠人越添惆怅。

如年夜,人乍别,角声寒玉梅惊谢。梦回酒醒灯尽也,对着冷清清半窗残月。

蔷薇露,荷叶雨,菊花霜冷香庭户。梅梢月斜人影孤,恨薄情四时辜负。

琴愁操,香倦烧,盼春来不知春到。日长也小窗前睡着,卖花声把人惊觉。

因他害,染病疾,相识每劝咱是好意。相识若知咱就里,和相识也一般憔悴。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
chūn jiāng mù ,huā jiàn wú ,chūn cuī dé luò huā wú shù 。chūn guī shí jì mò jǐng wù shū ,wǔ líng rén hèn chūn guī qù 。

yī zhèn fēng ,yī zhèn yǔ ,mǎn chéng zhōng luò huā fēi xù 。shā chuāng wài mò rán wén dù yǔ ,yī shēng shēng huàn huí chūn qù 。

yún lóng yuè ,fēng nòng tiě ,liǎng bān ér zhù rén qī qiē 。tī yín dēng yù jiāng xīn shì xiě ,zhǎng yù qì yī shēng yù miè 。

mó lóng mò ,rǎn tù háo ,qiàn huā jiān yù chuán yīn hào 。zhēn xiě dào bàn zhāng què dài cǎo ,xù hán wēn bú zhī gè diān dǎo 。

cóng bié hòu ,yīn xìn jué ,báo qíng zhǒng hài shà rén yě 。féng yī gè jiàn yī gè yīn huà bú shuō ,bú xìn nǐ ěr lún ér bú rè 。

cóng bié hòu ,yīn xìn yǎo ,mèng ér lǐ yě céng lái dào 。wèn rén zhī háng dào yī wàn zāo ,bú xìn nǐ yǎn pí ér bú tiào 。

xīn jiān shì ,shuō yǔ tā ,dòng bú dòng zǎo yán liǎng bà 。bà zì ér chěn kě kě nǐ dào shì shuǎ ,wǒ xīn lǐ pà nà bú pà 。

rén chū jìng ,yuè zhèng míng ,shā chuāng wài yù méi xié yìng 。méi huā xiào rén xiū nòng yǐng ,yuè chén shí yī bān gū lìng 。

bā qiān lǐ ,chóu wàn lǚ ,wàng bú duàn yě yān tīng shù 。yī huì jià shàng xīn lái méi shì chù ,hèn bú dé dài kuà luán guī qù 。

yán xiāng zhī ,zhǎn sù zhǐ ,zhàn shuāng háo luè chuán xīn shì 。hé lèi jǐn fēng duàn cháng cí ,xiǎo shū shēng zài sān chuán shì 。

shí xīn ér dài ,xiū zuò huǎng huà ér cāi ,bú xìn dào wéi yī céng hài ,hài shí jiē yǒu shuí céng jiàn lái ,mán bú guò zhǔ yāo xiōng dài 。

jiāng méi tài ,táo xìng sāi ,jiāo dī dī hǎi táng yán sè 。jīn lián kěn fèn dié bàn shé ,shòu yàn yàn liǔ yāo yī niǎn 。

sī jīn rì ,xiǎng qù nián ,yī jiù lǜ yáng tíng yuàn 。táo huā yān rán sān yuè tiān ,zhī bú jiàn qù nián rén miàn 。

dié yōng xì ,yīng juàn tí ,fāng shì kùn rén tiān qì 。mò guài luò huā chuī bú qǐ ,zhū lián wài wǎn fēng wú lì 。

tā xīn bà ,zán biàn shě ,kōng dān zhe zhè chǎng fēng yuè 。yī guō gǔn shuǐ lěng dìng yě ,zài cuān hóng jǐ shí dé rè 。

xiàng sī bìng ,zěn dì yī ?zhī chú shì yǒu qíng rén diào lǐ 。xiàng wēi xiàng bào zhěn mò xī ,bú fú yào zì rán yuán bèi 。

xīn wō ér xìng ,nǎi lǒng ér qíng ,dī dī de ái shēng xiàng yīng 。shé jiān dǐ zhe yá féng lěng ,bàn hé ér shǐ de chéng bìng 。

xiāng luó dài ,yù jìng tái ,duì zhuāng lián lǎn shī méi dài 。luò hóng mǎn jiē chóu sì hǎi ,wèn dōng jun1 "gù rén ān zài "?

qīng shā zhàng ,bái xiàng chuáng ,wǎn liáng shēng yuè lún chū shàng 。shuí jiā yù xiāo chuī fèng huáng ,jiāo duàn cháng rén yuè tiān chóu chàng 。

rú nián yè ,rén zhà bié ,jiǎo shēng hán yù méi jīng xiè 。mèng huí jiǔ xǐng dēng jìn yě ,duì zhe lěng qīng qīng bàn chuāng cán yuè 。

qiáng wēi lù ,hé yè yǔ ,jú huā shuāng lěng xiāng tíng hù 。méi shāo yuè xié rén yǐng gū ,hèn báo qíng sì shí gū fù 。

qín chóu cāo ,xiāng juàn shāo ,pàn chūn lái bú zhī chūn dào 。rì zhǎng yě xiǎo chuāng qián shuì zhe ,mài huā shēng bǎ rén jīng jiào 。

yīn tā hài ,rǎn bìng jí ,xiàng shí měi quàn zán shì hǎo yì 。xiàng shí ruò zhī zán jiù lǐ ,hé xiàng shí yě yī bān qiáo cuì 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

马致远
马致远 马致远(1250?-1323?),字千里,号东篱,大都(今北京)人。早年在大都生活二十余年,郁郁不得志。元灭南宋后南下,曾出任江浙省务官,与卢挚、张...

热门诗词推荐

十二时(秋夜)
遣悲怀三首·其二
减字木兰花·斜红叠翠
无题·八岁偷照镜
寄从兄宪兼示二弟
八声甘州(送春韵)
浣溪沙·蓼岸风多橘柚香
临江仙(侍者阿钱将行,赋钱字以赠之)
虞美人(正宫)
减字木兰花(梅)
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号