59诗词查询网

宫中行乐词八首

朝代:唐朝

作者:李白

原文:

小小生金屋,盈盈在紫微。
山花插宝髻,石竹绣罗衣。
每出深宫里,常随步辇归。
只愁歌舞散,化作彩云飞。

柳色黄金嫩,梨花白雪香。
玉楼巢翡翠,金殿锁鸳鸯。
选妓随雕辇,征歌出洞房。
宫中谁第一,飞燕在昭阳。

卢橘为秦树,蒲桃出汉宫。
烟花宜落日,丝管醉春风。
笛奏龙吟水,箫鸣凤下空。
君王多乐事,还与万方同。

玉树春归日,金宫乐事多。
后庭朝未入,轻辇夜相过。
笑出花间语,娇来竹下歌。
莫教明月去,留著醉嫦娥。

绣户香风暖,纱窗曙色新。
宫花争笑日,池草暗生春。
绿树闻歌鸟,青楼见舞人。
昭阳桃李月,罗绮自相亲。

今日明光里,还须结伴游。
春风开紫殿,天乐下朱楼。
艳舞全知巧,娇歌半欲羞。
更怜花月夜,宫女笑藏钩。

寒雪梅中尽,春风柳上归。
宫莺娇欲醉,檐燕语还飞。
迟日明歌席,新花艳舞衣。
晚来移彩仗,行乐泥光辉。

水绿南薰殿,花红北阙楼。
莺歌闻太液,凤吹绕瀛洲。
素女鸣珠佩,天人弄彩球。
今朝风日好,宜入未央游。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

xiǎo xiǎo shēng jīn wū ,yíng yíng zài zǐ wēi 。
shān huā chā bǎo jì ,shí zhú xiù luó yī 。
měi chū shēn gōng lǐ ,cháng suí bù niǎn guī 。
zhī chóu gē wǔ sàn ,huà zuò cǎi yún fēi 。

liǔ sè huáng jīn nèn ,lí huā bái xuě xiāng 。
yù lóu cháo fěi cuì ,jīn diàn suǒ yuān yāng 。
xuǎn jì suí diāo niǎn ,zhēng gē chū dòng fáng 。
gōng zhōng shuí dì yī ,fēi yàn zài zhāo yáng 。

lú jú wéi qín shù ,pú táo chū hàn gōng 。
yān huā yí luò rì ,sī guǎn zuì chūn fēng 。
dí zòu lóng yín shuǐ ,xiāo míng fèng xià kōng 。
jun1 wáng duō lè shì ,hái yǔ wàn fāng tóng 。

yù shù chūn guī rì ,jīn gōng lè shì duō 。
hòu tíng cháo wèi rù ,qīng niǎn yè xiàng guò 。
xiào chū huā jiān yǔ ,jiāo lái zhú xià gē 。
mò jiāo míng yuè qù ,liú zhe zuì cháng é 。

xiù hù xiāng fēng nuǎn ,shā chuāng shǔ sè xīn 。
gōng huā zhēng xiào rì ,chí cǎo àn shēng chūn 。
lǜ shù wén gē niǎo ,qīng lóu jiàn wǔ rén 。
zhāo yáng táo lǐ yuè ,luó qǐ zì xiàng qīn 。

jīn rì míng guāng lǐ ,hái xū jié bàn yóu 。
chūn fēng kāi zǐ diàn ,tiān lè xià zhū lóu 。
yàn wǔ quán zhī qiǎo ,jiāo gē bàn yù xiū 。
gèng lián huā yuè yè ,gōng nǚ xiào cáng gōu 。

hán xuě méi zhōng jìn ,chūn fēng liǔ shàng guī 。
gōng yīng jiāo yù zuì ,yán yàn yǔ hái fēi 。
chí rì míng gē xí ,xīn huā yàn wǔ yī 。
wǎn lái yí cǎi zhàng ,háng lè ní guāng huī 。

shuǐ lǜ nán xūn diàn ,huā hóng běi què lóu 。
yīng gē wén tài yè ,fèng chuī rào yíng zhōu 。
sù nǚ míng zhū pèi ,tiān rén nòng cǎi qiú 。
jīn cháo fēng rì hǎo ,yí rù wèi yāng yóu 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李白
李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)...

热门诗词推荐

水龙吟(落叶)
颂(春有百花秋有月)
江南春绝句
都下再会友人
浣溪沙(夜饮仲明小轩)
归四明
少年游·离多最是
【双调】清江引_春光荏苒如
八声甘州·对潇潇暮雨洒江天
江城子·晚日金陵岸草平
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号