59诗词查询网

窑头坯歌

朝代:唐代

作者:吕岩

原文:

窑头坯,随雨破,只是未曾经水火。若经水火烧成砖,
留向世间住万年。棱角坚完不复坏,扣之声韵堪磨镌。
凡水火,尚成功,坚完万物谁能同。修行路上多少人,
穷年炼养费精神。不道未曾经水火,无常一旦临君身。
既不悟,终不悔,死了犹来借精髓。主持正念大艰辛,
一失人身为异类。君不见洛阳富郑公,说与金丹如盲聋。
执迷不悟修真理,焉知潜合造化功。又不见九江张尚书,
服药失明神气枯。不知还丹本无质,翻饵金石何太愚。
又不见三衢赵枢密,参禅作鬼终不识。修完外体在何边,
辩捷语言终不实。窑头坯,随雨破,便似修行这几个。
大丈夫,超觉性,了尽空门不为证。伏羲传道至于今,
穷理尽性至于命。了命如何是本元,先认坎离并四正。
坎离即是真常家,见者超凡须入圣。坎是虎,离是龙,
二体本来同一宫。龙吞虎啖居其中,离合浮沈初复终。
剥而复,否而泰,进退往来定交会。弦而望,明而晦,
消长盈虚相匹配。神仙深入水晶宫,时饮醍醐清更醲.
饵之千日功便成,金筋玉骨身已轻。此个景象惟自身,
上升早得朝三清。三清圣位我亦有,本来只夺乾坤精。
饮凡酒,食膻腥,补养元和冲更盈。自融结,转光明,
变作珍珠飞玉京。须臾六年肠不馁,血化白膏体难毁。
不食方为真绝粮,真气薰蒸肢体强。既不食,超百亿,
口鼻都无凡喘息。真人以踵凡以喉,从此真凡两边立。
到此遂成无漏身,胎息丹田涌真火。老氏自此号婴儿,
火候九年都经过。留形住世不知春,忽尔天门顶中破。
真人出现大神通,从此天仙可相贺。圣贤三教不异门,
昧者劳心休恁么。有识自爱生,有形终不灭。叹愚人,
空驾说。愚人流荡无则休,落趣循环几时彻。
学人学人细寻觅,且须研究古金碧。金碧参同不计年,
妙中妙兮玄中玄。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
yáo tóu pī ,suí yǔ pò ,zhī shì wèi céng jīng shuǐ huǒ 。ruò jīng shuǐ huǒ shāo chéng zhuān ,
liú xiàng shì jiān zhù wàn nián 。léng jiǎo jiān wán bú fù huài ,kòu zhī shēng yùn kān mó juān 。
fán shuǐ huǒ ,shàng chéng gōng ,jiān wán wàn wù shuí néng tóng 。xiū háng lù shàng duō shǎo rén ,
qióng nián liàn yǎng fèi jīng shén 。bú dào wèi céng jīng shuǐ huǒ ,wú cháng yī dàn lín jun1 shēn 。
jì bú wù ,zhōng bú huǐ ,sǐ le yóu lái jiè jīng suǐ 。zhǔ chí zhèng niàn dà jiān xīn ,
yī shī rén shēn wéi yì lèi 。jun1 bú jiàn luò yáng fù zhèng gōng ,shuō yǔ jīn dān rú máng lóng 。
zhí mí bú wù xiū zhēn lǐ ,yān zhī qián hé zào huà gōng 。yòu bú jiàn jiǔ jiāng zhāng shàng shū ,
fú yào shī míng shén qì kū 。bú zhī hái dān běn wú zhì ,fān ěr jīn shí hé tài yú 。
yòu bú jiàn sān qú zhào shū mì ,cān chán zuò guǐ zhōng bú shí 。xiū wán wài tǐ zài hé biān ,
biàn jié yǔ yán zhōng bú shí 。yáo tóu pī ,suí yǔ pò ,biàn sì xiū háng zhè jǐ gè 。
dà zhàng fū ,chāo jiào xìng ,le jìn kōng mén bú wéi zhèng 。fú xī chuán dào zhì yú jīn ,
qióng lǐ jìn xìng zhì yú mìng 。le mìng rú hé shì běn yuán ,xiān rèn kǎn lí bìng sì zhèng 。
kǎn lí jí shì zhēn cháng jiā ,jiàn zhě chāo fán xū rù shèng 。kǎn shì hǔ ,lí shì lóng ,
èr tǐ běn lái tóng yī gōng 。lóng tūn hǔ dàn jū qí zhōng ,lí hé fú shěn chū fù zhōng 。
bāo ér fù ,fǒu ér tài ,jìn tuì wǎng lái dìng jiāo huì 。xián ér wàng ,míng ér huì ,
xiāo zhǎng yíng xū xiàng pǐ pèi 。shén xiān shēn rù shuǐ jīng gōng ,shí yǐn tí hú qīng gèng nóng .
ěr zhī qiān rì gōng biàn chéng ,jīn jīn yù gǔ shēn yǐ qīng 。cǐ gè jǐng xiàng wéi zì shēn ,
shàng shēng zǎo dé cháo sān qīng 。sān qīng shèng wèi wǒ yì yǒu ,běn lái zhī duó qián kūn jīng 。
yǐn fán jiǔ ,shí shān xīng ,bǔ yǎng yuán hé chōng gèng yíng 。zì róng jié ,zhuǎn guāng míng ,
biàn zuò zhēn zhū fēi yù jīng 。xū yú liù nián cháng bú něi ,xuè huà bái gāo tǐ nán huǐ 。
bú shí fāng wéi zhēn jué liáng ,zhēn qì xūn zhēng zhī tǐ qiáng 。jì bú shí ,chāo bǎi yì ,
kǒu bí dōu wú fán chuǎn xī 。zhēn rén yǐ zhǒng fán yǐ hóu ,cóng cǐ zhēn fán liǎng biān lì 。
dào cǐ suí chéng wú lòu shēn ,tāi xī dān tián yǒng zhēn huǒ 。lǎo shì zì cǐ hào yīng ér ,
huǒ hòu jiǔ nián dōu jīng guò 。liú xíng zhù shì bú zhī chūn ,hū ěr tiān mén dǐng zhōng pò 。
zhēn rén chū xiàn dà shén tōng ,cóng cǐ tiān xiān kě xiàng hè 。shèng xián sān jiāo bú yì mén ,
mèi zhě láo xīn xiū nín me 。yǒu shí zì ài shēng ,yǒu xíng zhōng bú miè 。tàn yú rén ,
kōng jià shuō 。yú rén liú dàng wú zé xiū ,luò qù xún huán jǐ shí chè 。
xué rén xué rén xì xún mì ,qiě xū yán jiū gǔ jīn bì 。jīn bì cān tóng bú jì nián ,
miào zhōng miào xī xuán zhōng xuán 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吕岩
吕岩 吕岩,也叫做吕洞宾。唐末、五代著名道士。名□(一作□),号纯阳子,自称回道人。世称吕祖或纯阳祖师,为民间神话故事八仙之一。较早的宋代记载,...

热门诗词推荐

诗品二十四则。形容
花心动·春词
鹊桥仙(乙巳第四次雪)
题赠湘西龙安寺利禅师
莱人歌
西河(岳阳)
杂剧·朱太守风雪渔樵记
京中晚望
菩萨蛮(郑舜举别席侑觞)
一叶落·一叶落
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号